Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra www.szoval.hu és érdeklődik szolgáltatásaink iránt.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. január 1-től visszavonásig érvényes.

Személyes adatainak kezelése során folyamatosan nagy figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi személyes és üzleti adata biztonságára. A honlapunkon tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Adatkezelő és kapcsolattartó

Simonfai Andrea Lulu, a Szóval Kommunikáció Kft. tulajdonos ügyvezetőjeként az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő és kapcsolattartó. Amennyiben bármilyen észrevétele van, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cím: 2621 Verőce, Béke utca 52.

Telefon: +36 20 4322 433

E-mail: info@szoval.hu vagy lulu@szoval.hu

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

Alapelveink összeállítása során figyeltünk arra, hogy kizárólag akkor gyűjtsünk, kezeljünk és használjunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. honlapunkon megtalálható e-mail-címre küldött üzenet küldésével. A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződéses adatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

A kezelt adatok kategóriái

Honlapunkon tett látogatása során az alábbi adatkategóriák kezelésére kerülhet sor: kommunikációs adatok (pl. név, e-mail cím, vállalat, ország, IP-cím)

Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

 

  • Online ajánlatok nyújtása (Jogalap: Direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik).
  • Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben (Jogalapok: direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik).
  • Kapcsolattartás, információ nyújtása az érintett megkeresése alapján (Jogalap: jogos érdek)
  • Jogaink megvédése és érvényesítése (Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatkezelési tájékoztatóban ismertetésre kerül.

Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási, vagy bírói végzés kötelez.

Szolgáltatók (általánosságban)

Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint könyvelési, egyéb informatikai, egyéb alvállalkozói szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat nem továbbítunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek.

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: Amikor honlapunkon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából felkeres minket, akkor a megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését akkor személyes adatait a rendszerünkből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön személyesen, az online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján, vagy a honlapunkon megadott telefonszámunkon telefonon fogyasztói panasszal él a cégünk felé, a panaszának megválaszolása, kezelése, teljesítése céljából kezeljük a megadott személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatait és az Ön IP címét tároljuk, valamint az űrlap beérkezésének időpontját.
Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott választ kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

Gyermekek

Ajánlataink nem célozzák meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szólnak.

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket semmilyen módon sem tárolunk, azokat nem dolgozzuk fel. Beépülő közösségi modulokat sem alkalmazunk.

Sütik használata

A sütik apró szöveges fájlok, amelyek bizonyos felületek látogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Honlapunkon történő látogatása során kizárólag azokat a sütiket használjuk, amelyek honlapunk működtetéséhez elengedhetetlenek.

Biztonság

Titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terhel bennünket. Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

Felhasználói jogok

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja az Adatkezelő pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik.

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni. Továbbá Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben

Fentieken túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

Adathordozhatóság

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye által illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató és a benne foglalt biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatkezelési tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatkezelési tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.